It seems like the memory_limit on the server is too low for the fade on load feature. Please set it minimum 60M and reload the page! You can disable this message in global configuration 'Frontend debug message' option.

Gjelberimi

Shërbimet për hapësira të gjelbërta

Albpastrim kryen mirёmbajtje te Hapësirave tё Blerta pёr ambientet e tuaja private si dhe për hapёsirat e gjelbёrta nё ambiente publike : Dyqane, Zyra, Qendra tregtare, Shkolla ,Universitete etj. Kopshtaret tanё do tё kujdesen pёr ambientet tuaja tё gjelbёrta me mirёmbajtje periodike falё abonimeve tё ndryshme qё ofrojmë .

SHËRBIMET NË SIPËRFAQET E GJELBËRTA, FRUTIKULTURE DHE PERIMORE

Në mirëmbajtjen e sipërfaqeve të gjelbërta përfshihen zërat e mëposhtëm: 1. Mirëmbatje tapet bari, kryhen proceset e mëposhte të punës:
 • a. Korrje bari me makinë korrëse 3 herë në muaj për stinët pranverë, verë dhe vjeshtë si dhe 1 herë në muaj për stinen e dimrit.
 • b.Ujitje (sipas nevojes)
 • c.Nitrifikin me pleh kimik 3 herë në vit (ky hidhet për arsye të mbajtje të ngjyrës sa më jeshile të barit)
 • d.Pastrim me krehërose me fshesë I papastërtive të ndryshme (gjethe të thata të rëna nga bimësia përrreth) në siperfaqet e gjelbërta.
 • e.Korigjime të pjesëve të dëmtuara të sipërfaqeve të barit.
2. Mirëmbatje drurësh shkurre dekorative, kryhen proceset e mëposhte të punës:
 • a.Punim toke rreth trungut së bimës (ky proces pune kryhet për arsye të ajrimit të sistemit rrënjor të bimësisë si dhe për mbajtje të lagështisë së duhur)
 • b.Plehërim me pleh organik dhe kimik
 • c.Ujitje
 • d.Krasitje sipas nevojës
 • e.Spërkatje të ndryshme (kundër morrit, apo çdo dëmtuesi tjetër që mund të shfaqet)
3. Mirëmbajtja e luleve sezonale, kryhen proceset e mëposhtme të punës:
 • a.Punim toke 2 herë në vit
 • b.Përgatitje toke për mbjellje
 • c.Plehrim toke
 • d.Mbjellje lule sezonale
 • e.Ujitje
 • f.Prashitje sipas nevojës
 • g.Nitifikim
 • h.Pastrim barërash të keqija ose gjetheve të thata
 • i.Spërkatje në rast shfaqje të sëmundjes.
Në mirëmbajtjen e sipërfaqeve të mbjella me fruit kulturë përfshihen zërat e mëposhtëm: 1. Shërbime në pemtore , kryhen proceset e mëposhte të punës:
 • a.Punim I tokës rreth trungut të bimës
 • b.Krasitje bimërore
 • c.Krasitje e gjelbërt
 • d.Spërkatje të ndryshme kundër dëmtuesve apo sëmundjeve që mund të shfaqen gjatë vegjetacionit të bimësisë
 • e.Vjelja
2. Shërbime në vreshtari, kryhen proceset e mëposhtme të punës:
 • a.Punim I sipërfaqeve të mbjella me rrush
 • b.Plehërim
 • c.Krasitje dimërore
 • d.Krasitje e gjelbërt
 • e.Lidhje
 • f.Harrje
3. Shërbime në perimore, kryhen proceset e mëposhtme të punës:
 • a.Punim toke
 • b.Pregatitje toke për mbjellje
 • c.Plehërim
 • d.Mbjellje të perimeve të stinës
 • e.Spërkatje të ndryshme kundër demtuesve apo sëmundjeve që mund të shfaqen gjatë vegjetacionit të bimesisë.
 • f.Harrje (heqje krazesh)
 • g.Vendosje mbështetëse dhe lidhja e perimeve zakonisht domatet dhe kastravecat.
 • h.Vjelja
Shenim:Spërkatjet kryhen dhe janë të nevojshme për ecurinë sa më të mirë të bimës dhe jo për stimulimin e rritjes së shpejtë të bimës apo frutit. Këto preparate kimike që përdoren për luftimin e sëmundjeve të ndryshme në bimësi jane ekologjike